VETERİNERE SOR

KVKK

KARANFİL VETERİNER MUAYENEHANESİ

KVKK GENEL AYDINLATMA METNI

Karanfil Veteriner Muayenehanesi (ŞİRKET) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

1.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ:

Muayenehanemiz ,bağlı birimlerimiz ile tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Karanfil Veteriner Muayenehanesi’dir. MERSİS No:

2.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz, Şirketimizde, www.karanfilvet.com internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

A. Karanfil Veteriner Muayenehanesi ile doğrudan paylaştığınız veriler

B. Karanfil Veteriner Muayenehanesi Web Sitesini Ziyaret Ettiğinizde Alınan veriler

https://karanfilvet.com/ web sitesini ziyaret eden kullanıcıların, web sitesini veya mobil uygulamalarını kullanması esnasında, teknolojik araçlar ve yazılımlar, çerezler (cookie) aracılığı ile görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, hedef (goal) tamamlama, gibi metrikleri içeren yeniden pazarlama (re-marketing/re-targeting) listeleri tanımlama işlemleri ve online davranışsal reklam ve pazarlama yapılabilmesi için toplanan verilerdir.

3.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ VE İŞLEME AMAÇLARI:

Şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında kişisel verileriniz; İş Başvuru Formu, Belirli/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Tedarikçi Sözleşmesi, Satın alma Sipariş Formu, Gizlilik Sözleşmesi, Sipariş Teklif formu, iş başvurusu sırasında Şirketimize teslim edilen evrak, internet sitesinde yer alan online iş başvuru formu ve staj başvuru formu, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, elektronik e-formlar, tesislere giriş öncesinde güvenlik noktasında talep edilen T.C. nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ile tarafınızca düzenlenen ziyaretçi bilgilendirme formu, muayene işlemlerinin yürütülmesi, sipariş girişi ,nakliye işlemleri, veteriner işlemleri, (e-makbuz, e-smm, e-reçete, ilaç takip sitemi, aşı takip sistemi, hasta takip programları, irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü), muhasebe işlemleri, ürün şikayetleri/iade işlemleri, çağrı merkezi, ihbar ve şikayet hattı kanallarından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satın alma işlemleri, kargo gönderileri ve çağrı merkezi kanalları, eğitim, seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır. Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda Müşteri veya hasta sahibi kişisel verileri; müşterilere veya hasta sahiplerine yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri veya hasta sahiplerinin hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve şirkete ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri veya hasta sahipleri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti veya hasta sahibi memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri veya hasta sahibi ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin veya hasta sahibinin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERIN HANGI AMAÇLA İŞLENECEĞİ

• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, • Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, • Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere veya hasta sahiplerine raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası • Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Müşteri veya hasta sahibi ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası • Müşteri veya hasta sahibi memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası • Müşteri veya hasta sahibi talep ve/veya şikayetlerinin takibi • Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi • Şirket içi ve dışı eğitim,denetim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Şirket operasyonları ile Şirkete ait yerleşkeler ve/veya tesislerin güvenliğinin temini • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası • Ücret yönetimi • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama ile Pazar araştırmaları süreçlerinin planlanması ve icrası • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

5. AÇIK RIZA GEREKTIRMEYEN HÜKÜMLER

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür; a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi, b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.KIŞISEL VERILERIN AKTARILABILECEĞI KIŞI/KURULUŞLAR:

• ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, • Karanfil Veteriner Muayenehanesi ve İştiraklerine, • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.KIŞISEL VERI SAHIBININ HAKLARI:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Yeni Batı Mahallesi 2382. Sk. No:8, Yenimahalle/Ankara
Veterinere Sor..
Merhaba,
Karanfilvet Batıkent Veteriner Kliniği olarak size yardım ve hizmet sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?